Art. 32. - [Skład Rady Nadzorczej] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1054 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  32.  [Skład Rady Nadzorczej]
1. 
Rada Nadzorcza składa się z 8 członków.
2. 
W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;;
1a)
4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4)
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.
5)
(uchylony).
3. 
Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. 
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
5. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej.
6. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek:
1)
tego członka;
2)
reprezentowanego ministra;
3)
przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego ministra;
4)
z własnej inicjatywy.
7. 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.
8. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
9. 
Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
10. 
Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister, o którym mowa w ust. 4.