[Skład Rady Nadzorczej] - Art. 32. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Skład Rady Nadzorczej] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  32.  [Skład Rady Nadzorczej]
1.  18
 Rada Nadzorcza składa się z 8 członków.
2. 
W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1) 19
 przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;;
1a) 20
 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4)
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.
5) 21
 (uchylony).
3. 
Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4.  22
 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
5.  23
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej.
6.  24
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek:
1)
tego członka;
2)
reprezentowanego ministra;
3)
przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego ministra;
4)
z własnej inicjatywy.
7.  25
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.
8.  26
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
9. 
Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
10.  27
 Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister, o którym mowa w ust. 4.
18 Art. 32 ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
19 Art. 32 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 14 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
20 Art. 32 ust. 2 pkt 1a dodany przez art. 14 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
21 Art. 32 ust. 2 pkt 5 uchylony przez art. 14 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
22 Art. 32 ust. 4 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
23 Art. 32 ust. 5 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
24 Art. 32 ust. 6 zdanie wstępne zmienione przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
25 Art. 32 ust. 7 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
26 Art. 32 ust. 8 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
27 Art. 32 ust. 10:

- zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 19 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.