Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  8.  [Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego]

Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:

1) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - sześciokrotności,
2) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 3 - sześciokrotności,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 8-10:
a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej - sześciokrotności,
b) utworzonych lub nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub terenowy organ administracji rządowej - czterokrotności,
6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 - trzykrotności,
6a) dla zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osób, o których mowa w art. 2:
a) pkt 1 i 2 - dziesięciokrotności,
b) pkt 4 - sześciokrotności,
7) dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłości podmiotów, o których mowa w art. 1 - czterokrotności,
8) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 7 - jednego,
9) (uchylony),
10) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 10 - sześciokrotności

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.