[Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego] - Art. 8. - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. - Dz.U.2019.2136 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego] - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  8.  [Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego]

Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:

1)
dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - sześciokrotności,
2)
dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 3 - sześciokrotności,
3)
(uchylony),
4)
(uchylony),
5)
dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 8-10:
a)
utworzonych lub nadzorowanych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej - sześciokrotności,
b)
utworzonych lub nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub terenowy organ administracji rządowej - czterokrotności,
6)
dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 - trzykrotności,
6a)
dla zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osób, o których mowa w art. 2:
a)
pkt 1 i 2 - dziesięciokrotności,
b)
pkt 4 - sześciokrotności,
7)
dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłości podmiotów, o których mowa w art. 1 - czterokrotności,
8)
dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 7 - jednego,
9)
(uchylony),
10)
dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 10 - sześciokrotności

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.