Art. 28. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  28. 

W ustawie z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w odnośniku nr 1 do ustawy wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa";
2)
w art. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";
3)
w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 32:

a) w ust. 1 wyraz "6" zastępuje się wyrazem "8",

b) w ust. 2:

– w pkt 1 wyrazy "2 przedstawicieli" zastępuje się wyrazem "przedstawiciel",

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;",

– w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;";

4)
w art. 24 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
5)
w art. 33 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 14, wskaże swojego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

6)
art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14-18 i art. 24-34, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

2) art. 10, art. 35 i art. 36, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".