[Organy KZN; Biuro KZN; nadzór nad działalnością KZN] - Art. 31. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Organy KZN; Biuro KZN; nadzór nad działalnością KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  31.  [Organy KZN; Biuro KZN; nadzór nad działalnością KZN]
1. 
Organami KZN są Rada Nadzorcza KZN, zwana dalej "Radą Nadzorczą", oraz Prezes KZN.
2. 
Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN, zwane dalej "Biurem".
3.  14
 Nadzór nad działalnością KZN sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
4.  15
 W ramach nadzoru nad działalnością KZN minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest uprawniony w szczególności do żądania:
1) 16
 udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, lub ich kopii;
2)
przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN i Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura.
5.  17
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 4, wskazuje termin jego wykonania, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.
6. 
(uchylony).
14 Art. 31 ust. 3 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
15 Art. 31 ust. 4 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
16 Art. 31 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 19 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
17 Art. 31 ust. 5 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.