Art. 31. - [Organy KZN; Biuro KZN; nadzór nad działalnością KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1054 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  31.  [Organy KZN; Biuro KZN; nadzór nad działalnością KZN]
1. 
Organami KZN są Rada Nadzorcza KZN, zwana dalej "Radą Nadzorczą", oraz Prezes KZN.
2. 
Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN, zwane dalej "Biurem".
3. 
Nadzór nad działalnością KZN sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
4. 
W ramach nadzoru nad działalnością KZN minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest uprawniony w szczególności do żądania:
1)
udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, lub ich kopii;
2)
przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN i Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura.
5. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 4, wskazuje termin jego wykonania, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.
6. 
(uchylony).