[Powołanie i odwołanie Prezesa KZN] - Art. 36. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Powołanie i odwołanie Prezesa KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  36.  [Powołanie i odwołanie Prezesa KZN]
1.  36
 Prezesa KZN powołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
2. 
Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3.  37
 Prezesa KZN odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
4. 
(uchylony).
5.  38
 W przypadku odwołania Prezesa KZN albo rezygnacji Prezesa KZN z pełnienia funkcji minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierza kierowanie KZN jednemu z zastępców Prezesa KZN.
36 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
37 Art. 36 ust. 3 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
38 Art. 36 ust. 5 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.