[Czynności wymagające zgody ministra] - Art. 35. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Czynności wymagające zgody ministra] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  35.  21 [Czynności wymagające zgody ministra]

 Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wymaga:

1)
zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4 000 000 zł;
2)
zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000 000 zł;
3)
nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;
4)
ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza 4 000 000 zł;
5)
nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;
6)
nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;
7)
tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868);
8)
wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1;
9)
tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych;
10)
obejmowanie przez KZN udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego.
21 Art. 35 zdanie wstępne zmienione przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.