Art. 35. - [Czynności wymagające zgody ministra] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1054 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  35.  [Czynności wymagające zgody ministra]

Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wymaga:

1)
zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4 000 000 zł;
1a)
ustanawianie zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2;
2)
zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000 000 zł;
2a)
przekazanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, gdy wartość przekazywanej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;
3)
nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;
4)
ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza 4 000 000 zł;
5)
nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;
6)
nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;
7)
tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30 i 203);
8)
wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1;
9)
tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych;
10)
obejmowanie przez KZN udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;
11)
realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie.