[Delegacja ustawowa - wzór wykazu nieruchomości, sposób jego prowadzenia i przekazywania]   - Art. 17. - Krajowy Zasób... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Delegacja ustawowa - wzór wykazu nieruchomości, sposób jego prowadzenia i przekazywania]   - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  17.  10 [Delegacja ustawowa - wzór wykazu nieruchomości, sposób jego prowadzenia i przekazywania]

 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu nieruchomości przekazywanego KZN przez właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania, kierując się potrzebą zagwarantowania poprawności i kompletności zawartych w wykazie informacji oraz zapewnienia sporządzania i przekazywania wykazów w sposób jednolity na obszarze całego kraju.

10 Art. 17 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r..