[Składanie i treść ofert; drugi i kolejne przetargi; przetarg zakończony wynikiem negatywnym; możliwość podzielenia ceny... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Składanie i treść ofert; drugi i kolejne przetargi; przetarg zakończony wynikiem negatywnym; możliwość podzielenia ceny nabycia na raty] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  61.  [Składanie i treść ofert; drugi i kolejne przetargi; przetarg zakończony wynikiem negatywnym; możliwość podzielenia ceny nabycia na raty]
1. 
Oferty mogą być składane w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, o którym mowa w art. 53.
2. 
Oferta, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
podstawowe informacje o przystępującym do przetargu, w tym:
a)
nazwę przystępującego do przetargu,
b)
dane teleadresowe,
c)
numer przystępującego do przetargu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze,
d)
formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej,
e)
liczbę mieszkań w zasobach przystępującego do przetargu, w tym liczbę mieszkań na wynajem;
2)
oświadczenia o zobowiązaniu się przystępującego do przetargu do wykonania zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu;
3)
dokumenty potwierdzające doświadczenie, zdolności organizacyjne oraz sytuację prawno-finansową przystępującego do przetargu umożliwiające mu realizację umowy.
3. 
Złożone oferty są sprawdzane pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. 
Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, Prezes KZN ogłasza drugi przetarg.
5. 
Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Prezes KZN w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, może ogłaszać kolejne przetargi.
6. 
Organizując kolejne przetargi, KZN może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, lecz cena ta nie może być niższa niż 70% wartości nieruchomości.
7. 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
8.  86
 Przystępujący do przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
9. 
W ogłoszeniu o przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości można dopuścić podzielenie ceny nabycia nieruchomości na raty.
86 Art. 61 ust. 8 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.