[Sprawdzenie i uzupełnienie wykazu nieruchomości] - Art. 19. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Sprawdzenie i uzupełnienie wykazu nieruchomości] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  19.  [Sprawdzenie i uzupełnienie wykazu nieruchomości]
1. 
Prezes KZN dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.
2. 
W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub niekompletności wykazu Prezes KZN wzywa właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
W przypadku gdy właściwy organ lub spółka Skarbu Państwa nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes KZN może wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
6. 
(uchylony).
7. 
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5.
8. 
W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9.  12
 Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
12 Art. 19 ust. 9 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.