[Dokonywanie czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN] - Art. 40. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Dokonywanie czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  40.  [Dokonywanie czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN]
1.  55
 Czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN, w tym praw i obowiązków majątkowych wynikających z gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, dokonuje Prezes KZN, albo pełnomocnik upoważniony przez Prezesa KZN, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2. 
Czynności prawne dotyczące nieruchomości wchodzących w skład Zasobu dokonane niezgodnie z przepisami ustawy są nieważne z mocy ustawy.
55 Art. 40 ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.