Art. 51a. - [Przetarg i tryb bezprzetargowy sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  51a.  [Przetarg i tryb bezprzetargowy sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu]
1. 
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2. 
Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1)
jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku tych jednostek;
2)
jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;
3)
jest przedmiotem umowy zamiany;
4)
sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5) 76
 ma być przedmiotem aportu do spółek lub wkładu własnego do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, i spółek, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
6)
jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3.  77
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych:
1)
pod budownictwo mieszkaniowe;
2)
na realizację uzbrojenia technicznego;
3)
na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym.
4.  78
 Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze przetargu.
5. 
Podstawę zawarcia umowy w drodze bezprzetargowej stanowi protokół z przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez Prezesa KZN lub upoważnioną przez niego osobę.
76 Art. 51a ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 19 pkt 17 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
77 Art. 51a ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
78 Art. 51a ust. 4 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.