[Sposoby gospodarowania nieruchomościami Zasobu] - Art. 51. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Sposoby gospodarowania nieruchomościami Zasobu] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  51.  [Sposoby gospodarowania nieruchomościami Zasobu]
1. 
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem:
1)
sprzedaży;
2)
oddania w użytkowanie wieczyste;
3)
nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;
3a) 68
 przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561);
4) 69
 aportu do spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;
5)
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
6)
zamiany nieruchomości.
2. 
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę.
3. 
Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile przyczynia się to do istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.
4. 
(uchylony).
5.  70
 W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 2a, 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:
1) 71
 przedmiot czynności prawnej;
1a) 72
 informację o danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;
2) 73
 wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;
2a) 74
 wysokość wnoszonych środków w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności przewidziano przeznaczenie tych środków na objęcie udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;
3)
sposób dokonania czynności prawnej;
4)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej;
5)
uzasadnienie powiązania celu publicznego z budownictwem mieszkaniowym - w przypadku zgody, o której mowa w art. 51a ust. 3.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające:
a)
tytuł prawny do nieruchomości,
b)
wartość nieruchomości;
z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;
2)
projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna;
3)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
68 Art. 51 ust. 1 pkt 3a dodany przez art. 19 pkt 16 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
69 Art. 51 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 19 pkt 16 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
70 Art. 51 ust. 5:

- zdanie wstępne zmienione przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.

- zdanie wstępne zmienione przez art. 19 pkt 16 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.

71 Art. 51 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez art. 19 pkt 16 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
72 Art. 51 ust. 5 pkt 1a dodany przez art. 19 pkt 16 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
73 Art. 51 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez art. 19 pkt 16 lit. b tiret czwarte ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
74 Art. 51 ust. 5 pkt 2a dodany przez art. 19 pkt 16 lit. b tiret piąte ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.