[Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z Zasobu lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste] - Art. 53. - Krajowy Zasób... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z Zasobu lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  53.  [Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z Zasobu lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste]
1. 
Realizując zadania, o których mowa w art. 5, Prezes KZN ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.
2.  83
 W przypadku przetargu na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 4 000 000 zł, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wyraża zgodę, o której mowa w art. 35 pkt 2, przed ogłoszeniem o przetargu.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).
11. 
(uchylony).
12. 
(uchylony).
13. 
(uchylony).
14. 
(uchylony).
15. 
(uchylony).
16. 
(uchylony).
17. 
(uchylony).
18. 
(uchylony).
83 Art. 53 ust. 2 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.