Art. 45. - [Sprawozdania finansowe KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1054 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  45.  [Sprawozdania finansowe KZN]
1. 
Roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 i 2640).
2. 
Prezes KZN przedstawia ministrowi, o którym mowa w art. 31 ust. 3:
1)
kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zatwierdzone przez Radę Nadzorczą - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
2)
do zatwierdzenia - roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady Nadzorczej - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. 
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej informacje o:
1)
krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;
2)
rozliczeniach międzyokresowych;
3)
stanie funduszy, o których mowa w art. 48 ust. 1;
4)
stanie zobowiązań i należności KZN z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
4. 
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w układzie informacji określonych w planie finansowym.
5. 
W kwartalnym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego KZN dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
6. 
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, według stanu na koniec IV kwartału, zawiera omówienie wykonania planu finansowego KZN, a w przypadku powstania rozbieżności między planem a jego faktycznym wykonaniem - informację o tych rozbieżnościach i przyczynach ich powstania.
7. 
Do kwartalnego sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN dołącza się część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.
8. 
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, sporządza się z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji księgowej.
9. 
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
10. 
Projekt planu finansowego KZN oraz kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się i przekazuje w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.