[Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu na cele inne niż realizacja inwestycji mieszkaniowych] -... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu na cele inne niż realizacja inwestycji mieszkaniowych] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  65.  [Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu na cele inne niż realizacja inwestycji mieszkaniowych]
1.  87
 W celu pozyskania środków finansowych służących realizacji zadań, o których mowa w art. 5, KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, sprzedawać i oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, nieprzeznaczone na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego.
2. 
Do oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
87 Art. 65 ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.