Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1958 r.
o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

1.
Jednostkami gospodarki uspołecznionej w rozumieniu ustawy są:
1)
urzędy, zakłady, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe;
2)
spółki, w których Państwo, instytucje lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący co najmniej 50% kapitału zakładowego;
3)
organizacje spółdzielcze.
2.
Przepisy ustawy dotyczące jednostek gospodarki uspołecznionej odnoszą się również do organizacji politycznych, zawodowych i społecznych.

Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do:

1) 1
gromadzenia swoich środków pieniężnych na rachunku (rachunkach) we właściwym banku;
2)
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku (rachunków), o ile przepisy wydane na podstawie ustawy nie stanowią inaczej.

Jednostki gospodarki uspołecznionej przeprowadzają wzajemne rozliczenia w formie bezgotówkowej, z wyjątkiem przypadków, które określi Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami w drodze rozporządzenia.

1.
Rozliczenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi mogą być przeprowadzane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do umowy stron z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej z jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi będą przeprowadzane w formie bezgotówkowej.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami określi w drodze rozporządzenia rodzaje dokumentów, na podstawie których bank będzie wykonywał dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych i uspołecznionych sklepów komisowych.

Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami ustala w drodze rozporządzenia zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą udzielać zaliczek na poczet dostaw, robót i usług jedynie w przypadkach i na warunkach ustalonych przez Radę Ministrów. Rada Ministrów może swoje uprawnienia w tym zakresie przekazać poszczególnym ministrom, działającym w porozumieniu z Ministrem Finansów.

1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do uiszczenia zapłaty za wykonane dostawy, roboty i usługi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych. Jeżeli do chwili otrzymania dokumentów rozliczeniowych zamawiający nie odebrał dostawy, termin ten biegnie od daty odbioru dostawy lub roboty (usługi) w sposób i w terminach ustalonych umową. Jeżeli w umowie nie określono terminu odbioru, wówczas za termin odbioru uważa się termin otrzymania świadczenia.
2.
Terminy określone w ust. 1 mogą być przez strony w drodze umowy skrócone, a jeżeli dostawcą (wykonawcą) jest jednostka gospodarki nie uspołecznionej - również przedłużone.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określi w drodze rozporządzenia formy rozliczeń pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej za dostawy, roboty i usługi. Jeżeli dana forma rozliczeń tego wymaga, Minister Finansów może w tym rozporządzeniu ustalić inne terminy zapłaty niż przewidziane w ust. 1 i 2.
4. 2
W razie nieuiszczenia zapłaty w terminie określonym w ust. 1-3 dłużnik jest obowiązany zapłacić dostawcy (wykonawcy) odsetki za opóźnienie. Wysokość tych odsetek określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
1.
Tytuły egzekucyjne (sądowe, arbitrażowe, administracyjne) bank pokrywa w kolejności ich wpływu z rachunku jednostki gospodarki uspołecznionej bez względu na jej dyspozycje i przed wszystkimi innymi płatności.
2.
Przepis ust. 1 nie narusza praw wierzycieli do dochodzenia ich roszczeń objętych tytułami egzekucyjnymi w drodze egzekucji.

Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są na żądanie banku do przedkładania niezbędnych dowodów oraz udzielania wyjaśnień co do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy lub rozporządzeń na jej podstawie wydanych.

Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami może w uzasadnionych przypadkach zwolnić poszczególne jednostki gospodarki uspołecznionej lub kategorie takich jednostek od niektórych obowiązków wynikających z ustawy, a jednostki wymienione w art. 1 ust. 2 także od wszystkich obowiązków wynikających z ustawy.

1.
Kierownik, członek zarządu, główny (starszy) księgowy lub inny pracownik jednostki uspołecznionej winny naruszenia przepisów art. 2, 3, 4 ust. 2, art. 5 lub 6 ustawy lub przepisów na ich podstawie wydanych - podlega karze grzywny do 3.000 zł.
2. 4
Postępowanie wszczyna się na wniosek banku, właściwego organu Najwyższej Izby Kontroli albo organu kontroli finansowej podległego Ministrowi Finansów.

Tracą moc przepisy ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 1949 r. Nr 41, poz. 294 i z 1950 r. Nr 44, poz. 402).

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

1 Art. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.
2 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.
3 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.
4 Art. 11 ust. 2 zmieniony i według numeracji nadanej przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.