Art. 7. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 7. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  7.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do uiszczenia zapłaty za wykonane dostawy, roboty i usługi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych. Jeżeli do chwili otrzymania dokumentów rozliczeniowych zamawiający nie odebrał dostawy, termin ten biegnie od daty odbioru dostawy lub roboty (usługi) w sposób i w terminach ustalonych umową. Jeżeli w umowie nie określono terminu odbioru, wówczas za termin odbioru uważa się termin otrzymania świadczenia.
2.
Terminy określone w ust. 1 mogą być przez strony w drodze umowy skrócone, a jeżeli dostawcą (wykonawcą) jest jednostka gospodarki nie uspołecznionej - również przedłużone.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określi w drodze rozporządzenia formy rozliczeń pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej za dostawy, roboty i usługi. Jeżeli dana forma rozliczeń tego wymaga, Minister Finansów może w tym rozporządzeniu ustalić inne terminy zapłaty niż przewidziane w ust. 1 i 2.
4. 2
W razie nieuiszczenia zapłaty w terminie określonym w ust. 1-3 dłużnik jest obowiązany zapłacić dostawcy (wykonawcy) odsetki za opóźnienie. Wysokość tych odsetek określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
2 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.