Zm.: rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.310

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 1974 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 14, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zapłata za artykuły żywnościowe dostarczane do punktów sprzedaży detalicznej i żywienia zbiorowego następuje w ciągu 10 dni od daty wykonania umowy.",

b)
w ust. 2 po wyrazach "określone w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",
c)
w ust. 3 po wyrazach "z przepisów ust. 1" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "1a",
d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Strony mogą ustalać w umowie terminy zapłaty krótsze od terminów określonych w ust. 1 i 1a.",

e)
w ust. 4 wyrazy "w ust. 1, 2 i 3" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 1a, 2, 3 i 3a";
2)
w § 5:
a)
skreśla się ust. 5,
b)
w ust. 6 skreśla się zdanie drugie;
3)
w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za pomocą polecenia pobrania rozliczane są należności objęte tytułami egzekucyjnymi (sądowymi, arbitrażowymi, administracyjnymi). Tytuł egzekucyjny bank przechowuje do czasu pokrycia należności, chyba że wierzyciel zażąda zwrotu tytułu.";

4)
w § 7:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czek rozrachunkowy może być przyjęty do realizacji przez bank, w którym odbiorca czeku posiada rachunek, w celu uznania tego rachunku i obciążenia rachunku wystawcy czeku. W razie braku pokrycia na rachunku wystawcy czeku bank właściwy dla wystawcy czeku po upływie 5 dni od dnia otrzymania czeku obciąża uprzednio uznany rachunek sumą czeku.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin ważności czeku rozrachunkowego i potwierdzonego czeku rozrachunkowego wynosi 10 dni od dnia wystawienia czeku. Po upływie tego terminu bank nie przyjmuje czeku do realizacji.",

c)
skreśla się ust. 5;
5)
w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyrównanie rozliczeń na podstawie otrzymanych faktur następuje co miesiąc. Strony mogą w umowie termin ten skrócić lub przedłużyć."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1975 r.