Zm.: rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz... - Dz.U.1981.21.105 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.21.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1958 r. Nr 44, poz. 215 i z 1975 r. Nr 45, poz. 231) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 46, poz. 245) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dostawca (wykonawca) może nie dochodzić należnych mu od dłużnika odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi, jeżeli wysokość odsetek od należności objętej jednym dokumentem rozliczeniowym nie przekracza 500 zł."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.