Zwolnienie uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1... - M.P.1954.90.999 - OpenLEX

Zwolnienie uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Monitor Polski

M.P.1954.90.999

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 września 1954 r.
w sprawie zwolnienia uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 1949 r. Nr 41, poz. 294 oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 402), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
Zwalnia się uczestników obrotu bezgotówkowego, wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, od obowiązków wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadkach wszelkich rozrachunków z jednostkami nie będącymi uczestnikami obrotu bezgotówkowego.
Traci moc zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie zakresu uprawnień banków do udzielania zezwoleń przewidzianych w ustawie o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr 42, poz. 286).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.