Art. 4. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 4. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  4.
1.
Rozliczenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi mogą być przeprowadzane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do umowy stron z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej z jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi będą przeprowadzane w formie bezgotówkowej.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami określi w drodze rozporządzenia rodzaje dokumentów, na podstawie których bank będzie wykonywał dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych i uspołecznionych sklepów komisowych.