Art. 11. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 11. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  11.
1.
Kierownik, członek zarządu, główny (starszy) księgowy lub inny pracownik jednostki uspołecznionej winny naruszenia przepisów art. 2, 3, 4 ust. 2, art. 5 lub 6 ustawy lub przepisów na ich podstawie wydanych - podlega karze grzywny do 3.000 zł.
2. 4
Postępowanie wszczyna się na wniosek banku, właściwego organu Najwyższej Izby Kontroli albo organu kontroli finansowej podległego Ministrowi Finansów.
4 Art. 11 ust. 2 zmieniony i według numeracji nadanej przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.