Zm.: rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.22.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1958 r. Nr 44, poz. 215 i z 1975 r. Nr 45, poz. 231) oraz § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224) zarządza się, co następuje:
W § 10a rozporządzenia Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1965 r. Nr 35, poz. 226, z 1969 r. Nr 17, poz. 126 i z 1973 r. Nr 40, poz. 239) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy "z wyjątkiem wypadków przewidzianych w ust. 3",
2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie wywłaszczenia albo nabycia nieruchomości na podstawie przepisów o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości lub dokonania rozbiórki budynku jego dotychczasowy właściciel może podjąć - po przekazaniu podatku od nieruchomości - pozostającą na jego odrębnym rachunku kwotę w całości i rachunek zlikwidować."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.