Zwolnienie uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca... - M.P.1957.57.357 - OpenLEX

Zwolnienie uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Monitor Polski

M.P.1957.57.357

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lipca 1957 r.
w sprawie zwolnienia uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 1949 r. Nr 41, poz. 294 oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 402) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia stowarzyszenia, związki i organizacje społeczne bądź ich ogniwa terenowe od obowiązków wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 1949 r. Nr 41, poz. 294 oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 402).
Stowarzyszenia, związki i organizacje społeczne wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 powołanej w § 1 ustawy powinny posiadane wolne środki pieniężne, przewyższające górną granicę obowiązującego pogotowia kasowego, lokować na książeczkach oszczędnościowych w Powszechnej Kasie Oszczędności.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ, ZWIĄZKÓW I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ZWOLNIONYCH OD NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 1949 R. O OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM

1)
Kasy pogrzebowe (pośmiertne) przy zakładach pracy oraz inne przyzakładowe stowarzyszenia o podobnym zakresie działania mimo odmiennej nazwy,
2)
kasy wzajemnej pomocy przy spółdzielniach pracy,
3)
koła i kluby sportowe, mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
4)
komitety blokowe,
5)
komitety rodzicielskie przy szkołach,
6)
Liga Kobiet - tylko koła terenowe przy zakładach pracy i organizacjach społecznych, mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
7)
Liga Ochrony Przyrody - tylko koła terenowe przy zakładach pracy i organizacjach społecznych, mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
8)
Liga Przyjaciół Żołnierza - tylko koła terenowe przy zakładach pracy i organizacjach społecznych, mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
9)
ludowe zespoły sportowe oraz rady powiatowe ludowych zespołów sportowych,
10)
młodzieżowe organizacje (uczniowskie samorządy szkolne - szkolne kasy oszczędności, drużyny i hufce harcerskie, koła i zarządy powiatowe Związku Młodzieży Socjalistycznej, koła i zarządy powiatowe Związku Młodzieży Wiejskiej itp.),
11)
ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
12)
Polski Czerwony Krzyż - tylko koła terenowe przy zakładach pracy i organizacjach społecznych, mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
13)
Polski Związek Wędkarski - tylko koła terenowe przy zakładach pracy i organizacjach społecznych, mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
14)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - tylko koła terenowe przy zakładach pracy i organizacjach społecznych, mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
15)
pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe mające siedzibę w miejscowości, w której nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub Narodowego Banku Polskiego, w zakresie lokowania na książeczki oszczędnościowe wszystkich funduszów, a pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, mające siedzibę w miejscowości, w której znajdują się oddziały Powszechnej Kasy Oszczędności lub Narodowego Banku Polskiego - jedynie w zakresie lokowania na książeczki oszczędnościowe pogotowia kasowego i funduszu rezerwowego (fundusz "C"),
16)
rady zakładowe - miejscowe - oddziałowe związków zawodowych mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
17)
stowarzyszenia ogródków działkowych mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
18)
stowarzyszenia śpiewacze mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności lub oddziału Narodowego Banku Polskiego,
19)
parafie i gminy wyznaniowe.