Prawo o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.95.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 października 1934 r.
Prawo o sądach pracy * .

§  1.
Do właściwości obwodowych inspektorów pracy przekazuje się sprawy o wykroczenia, przewidziane:

w art. 6, 7 i 14 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 90, poz. 706), a to zarówno co do pracodawców i pracowników rolnych, jak i właścicieli nieruchomości miejskich oraz dozorców domowych (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 8, poz. 53),

w art. 10 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 94, poz. 735),

w art. 8 w związku z art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 544), przyczem uchyla się art. 12 tego rozporządzenia,

w art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1927 r. o kaucjach składanych w związku z umową o pracę (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 409),

w art. 29 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 590),

w art. 52 i 55 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 323),

w art. 60 i 64 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324),

w art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 325),

w art. 59 prawa o wykroczeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 60, poz. 572).

§  2.
Do właściwości władz administracji ogólnej przekazuje się sprawy o wykroczenia, przewidziane:

w art. 17 i 18 ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 647), przyczem w miejsce kar, przewidzianych w art. 17 tej ustawy, wstępują kary następujące: areszt do trzech miesięcy i grzywna do 3.000 złotych albo jedna z tych kar,

w art. 6 i 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1924 r. o społecznem pośrednictwie pracy (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 585),

w art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 676).

§  3.
Sprawy o przestępstwa, wymienione w § 1 i 2, w których akt oskarżenia wpłynął do sądu, albo żądanie przekazania sprawy sądowi złożono przed dniem wejścia w życie prawa niniejszego, toczą się do końca według przepisów dotychczasowych.
* Z dniem 1 stycznia 1951 r. nin. rozporządzenie traci moc z wyjątkiem przepisów art. 43 w sprawie zakresu działania inspekcji pracy i innych władz administracji publicznej, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przekazaniu sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy (Dz.U.50.49.446).