Ustanowienie Sądu Pracy we Wrocławiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.31.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy we Wrocławiu.

Na podstawie art. 4 § 1, art. 5, art. 6 § 1 i art. 32 § 1 prawa o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854 i z 1947 r. Nr 61, poz. 339) oraz art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 295) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sąd Pracy we Wrocławiu.
Okręg Sądu Pracy we Wrocławiu obejmuje okręg Sądu Grodzkiego we Wrocławiu.
Liczbę ławników Sądu Pracy we Wrocławiu określa się po 30 z każdej z dwu grup: pracodawców i pracowników, razem na 60; liczbę zaś zastępców po 60 z każdej z tych grup, razem na 120.
Liczbę ławników Sądu Okręgowego we Wrocławiu, powołanych z okręgu Sądu Pracy we Wrocławiu, określa się po 24 z każdej z dwu grup: pracodawców i pracowników, razem na 48; liczbę zaś zastępców po 48 z każdej z tych grup, razem na 96.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1948 r.