Ustanowienie sądu pracy w Tarnowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.106.881

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 listopada 1932 r.
o ustanowieniu sądu pracy w Tarnowie.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza, się co następuje:
Ustanawia się w obrębie sądu grodzkiego w Tarnowie "Sąd Pracy w Tarnowie".

Sąd pracy w Tarnowie rozpocznie swe czynności z dniem 15 stycznia 1933 r.

Okrąg sądu pracy w Tarnowie obejmuje okrąg sądu grodzkiego w Tarnowie.
Liczbę ławników sądu pracy w Tarnowie określa się na 26 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52 z każdej z tych grup, razem na 104.
Liczbę ławników sądu okręgowego w Tarnowie, powoływanych z okręgu sądu pracy w Tarnowie określa się na 16 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców na 32 z każdej z tych grup, razem na 64.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.