II C 384/36 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSN(C) 1937/1/32

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1936 r. II C 384/36

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia M. Grabowski. Sędziowie: Z. Bańkowski, St. Staszewski (sprawozdawca). Prokurator: dr A. Hołowczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Włoskiej Spółki Akcyjnej "Assicurationi Generali Trieste", Generalna Agencja we Lwowie przeciwko Leonowi K. o 4.105 zł 40 gr. po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego na wyrok Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 8 listopada 1935 r. sygn. I Ca 752/35:

skargę kasacyjną oddalił.

Uzasadnienie faktyczne

Nie zachodzi zarzucona podstawa kasacji z art. 426 p. 2 k. p. c.

Stosunek pracy polega na świadczeniu umówionych usług przez pracownika, a umówionej zapłaty przez pracodawcę. Stosunek pracy obejmuje więc sprawę zleconego inkasowania należności pracodawcy przez pracownika, lecz samowolne przywłaszczenie sum inkasowanych leży poza zakresem stosunku pracy, gdyż nie było objęte umową pracy i nie mogło być nią objęte, jako czynność zakazana.

Powódka dochodzi w tym sporze szkody, powstałej z samowolnego przywłaszczenia sum, przez pozwanego inkasowanych, zatem nie dochodzi roszczeń ze stosunku pracy; Sąd Pracy nie był właściwy do orzekania (rozp. Prez. Rzplitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o sądach Dz. U. nr 95 poz. 854) i nie naruszono przepisów postępowania art. 426 p. 2 k. p. c.