Przekazanie sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.446

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1950 r.

DEKRET
z dnia 26 października 1950 r.
o przekazaniu sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Sprawy cywilne należące dotychczas do sądów pracy rozpoznają sądy powszechne według przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Znosi się szczególne sądownictwo pracy.

1.
W art. 79 kodeksu postępowania cywilnego dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W sprawach ze stosunku pracy pełnomocnikiem pracownika jako strony może być nadto przedstawiciel związku zawodowego, którego członkiem jest strona.".

2.
Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc obowiązującą:
a)
prawo o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854, z 1938 r. Nr 89, poz. 609, z 1947 r. Nr 61, poz. 339 i z 1949 r. Nr 41, poz. 299), z wyjątkiem przepisów art. 43 w sprawie zakresu działania inspekcji pracy i innych władz administracji publicznej;
b)
art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 349).
1.
Sprawy toczące się w sądach pracy, w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu jeszcze nie zakończone w pierwszej instancji, podlegają przekazaniu sądom powszechnym właściwym w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
2.
Do spraw zakończonych w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu w pierwszej instancji w sądach pracy oraz do spraw toczących się w tym dniu w drugiej i w trzeciej instancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 § 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 349).

Wykonanie dekretu porucza się Ministrom Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1951 r.