Zniesienie Sądu Pracy w Białej Krakowskiej i zmiana granic okręgu Sądu Pracy w Bielsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.58.466

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 listopada 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zniesieniu Sądu Pracy w Białej Krakowskiej i zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Bielsku.

Na podstawie art. 4 §§ 1 i 3, art. 5, art. 6 § 1 i art. 7 § 1 prawa o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854 i z 1947 r. Nr 61, poz. 339) zarządza się, co następuje:
Znosi się Sąd Pracy w Białej Krakowskiej.
Do okręgu Sądu Pracy w Bielsku włącza się obszary gmin: miejskiej i wiejskiej Biała Krakowska, wiejskiej Bystra-Wilkowice, wiejskiej Szczyrk, wiejskiej Bestwina, miejskiej i wiejskiej Kęty, miejskiej Wilamowice, wiejskiej Porąbka powiatu bialskiego.
Liczbę ławników Sądu Pracy w Bielsku określa się na 32 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 64, liczbę zaś zastępców na 64 z każdej z tych grup, razem na 128.
Liczbę ławników Sądu Okręgowego w Cieszynie, powołanych z okręgu Sądu Pracy w Bielsku, określa się na 16 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców z każdej z tych grup na 32, razem na 64.
Uzupełnienie liczby ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Bielsku nastąpi po upływie kadencji ławników i zastępców, powołanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.