Zmiana granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.775

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 grudnia 1933 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Granice okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu, ustanowionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 874), zmienia się w ten sposób, że począwszy od dnia 1 stycznia 1934 r. okrąg Sądu Pracy w Drohobyczu obejmować będzie okręgi gmin: Borysław, Dobrohostów, Drohobycz, Michałowice, Modrycz, Nahujowice, Orów, Popiele, Raniowice, Rychcice, Schodnicę, Stebnik i Truskawiec.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,