Zm.: prawo o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.41.299

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1949 r.

USTAWA
z dnia 2 lipca 1949 r.
o zmianie prawa o sądach pracy.

W prawie o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854 i z 1947 r. Nr 61, poz. 339) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 10;
2)
w art. 7 § 7 skreśla się wyrazy: "art. 10".

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz innym ministrom, każdemu w zakresie jego działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.