Utworzenie Sądu Pracy w Olsztynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.7.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 stycznia 1950 r.
w sprawie utworzenia Sądu Pracy w Olsztynie.

Na podstawie art. 4 § 2 Prawa o Sądach Pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854) zarządza się, co następuje:
Tworzy się z dniem 1 kwietnia 1950 r. Sąd Pracy przy Sądzie Grodzkim w Olsztynie.
Okręg Sądu Pracy w Olsztynie obejmuje okręg Sądu Grodzkiego w Olsztynie.
Liczbę ławników Sądu Pracy w Olsztynie określa się na 20, po 10 z grupy pracodawców i z grupy pracowników - liczbę zastępców ławników na 40, po 20 z każdej z tych grup.
Liczbę ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie określa się na 20, po 10 z grupy pracodawców i z grupy pracowników - liczbę zaś zastępców na 40, po 20 z każdej z tych grup.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.