Częściowa zmiana prawa o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.61.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1947 r.

DEKRET
z dnia 24 września 1947 r.
o częściowej zmianie prawa o sądach pracy.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

W prawie o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854) wprowadza się zmiany następujące:

I.
Art. 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. § 1. Sądy pracy rozstrzygają wszystkie sprawy sporne cywilne bez względu na wartość przedmiotu sporu, które wynikają:

1) ze stosunku pracy,

2) ze stosunku chałupniczego,

3) z umowy o naukę zawodową,

4) ze wspólnej pracy w tym samym zakładzie pracy,

5) z należenia do instytucji ubezpieczeń społecznych, ich instytucji zastępczych lub kas zapomogowych, jeżeli ustawa lub statut takiej instytucji lub kasy nie przekazuje rozstrzygania tych spraw sądom szczególnym władzom administracyjnym lub komisjom rozjemczym".

II.
W art. 2 § 1 skreśla się pkt 1.
III.
Wartości pieniężne wymienione w art. 3, 12, 31, 35 i 39 podwyższa się dwudziestokrotnie.

Przepisy art. 1 niniejszego dekretu stosuje się do spraw wszczętych przed jego wejściem w życie z następującymi odchyleniami:

1)
sąd właściwy w chwili wszczęcia sprawy pozostaje właściwy aż do jej prawomocnego ukończenia, chyba że w sprawie nie wyznaczono jeszcze w pierwszej instancji rozprawy bądź po wyznaczeniu rozprawę odroczono; w tych przypadkach sąd pierwszej instancji z urzędu przekaże sprawę sądowi właściwemu w myśl art. 1 niniejszego dekretu;
2)
stosuje się przepisy dotychczasowe o dopuszczalności skargi apelacyjnej w sprawach, w których orzeczenie pierwszej instancji zapadło przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, i o dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach, w których przed tym dniem zapadło orzeczenie drugiej instancji;
3)
do pism i wniosków, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, stosuje się przepisy dotychczasowe co do opłat i kaucji kasacyjnej.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz innym ministrom, każdemu w zakresie jego działania.

Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu prawa o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 854), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.