Art. 2. - Częściowa zmiana prawa o sądach pracy. - Dz.U.1947.61.339 - OpenLEX

Art. 2. - Częściowa zmiana prawa o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.61.339

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1947 r.
Art.  2.

Przepisy art. 1 niniejszego dekretu stosuje się do spraw wszczętych przed jego wejściem w życie z następującymi odchyleniami:

1)
sąd właściwy w chwili wszczęcia sprawy pozostaje właściwy aż do jej prawomocnego ukończenia, chyba że w sprawie nie wyznaczono jeszcze w pierwszej instancji rozprawy bądź po wyznaczeniu rozprawę odroczono; w tych przypadkach sąd pierwszej instancji z urzędu przekaże sprawę sądowi właściwemu w myśl art. 1 niniejszego dekretu;
2)
stosuje się przepisy dotychczasowe o dopuszczalności skargi apelacyjnej w sprawach, w których orzeczenie pierwszej instancji zapadło przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, i o dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach, w których przed tym dniem zapadło orzeczenie drugiej instancji;
3)
do pism i wniosków, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, stosuje się przepisy dotychczasowe co do opłat i kaucji kasacyjnej.