Art. 1. - Częściowa zmiana prawa o sądach pracy. - Dz.U.1947.61.339 - OpenLEX

Art. 1. - Częściowa zmiana prawa o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.61.339

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1947 r.
Art.  1.

W prawie o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854) wprowadza się zmiany następujące:

I.
Art. 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. § 1. Sądy pracy rozstrzygają wszystkie sprawy sporne cywilne bez względu na wartość przedmiotu sporu, które wynikają:

1) ze stosunku pracy,

2) ze stosunku chałupniczego,

3) z umowy o naukę zawodową,

4) ze wspólnej pracy w tym samym zakładzie pracy,

5) z należenia do instytucji ubezpieczeń społecznych, ich instytucji zastępczych lub kas zapomogowych, jeżeli ustawa lub statut takiej instytucji lub kasy nie przekazuje rozstrzygania tych spraw sądom szczególnym władzom administracyjnym lub komisjom rozjemczym".

II.
W art. 2 § 1 skreśla się pkt 1.
III.
Wartości pieniężne wymienione w art. 3, 12, 31, 35 i 39 podwyższa się dwudziestokrotnie.