Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.

USTAWA
z dnia 20 grudnia 2002 r.
o organizacji niektórych rynków rolnych.1)

Ustawa określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, udzielania pomocy finansowej dla pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej "przetwórcami", oraz osób traktowanych jako przetwórcy, określonym w następujących przepisach Unii Europejskiej:

1)
rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 78);
2)
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (Dz. Urz. WE L 191 z 31.07.1993, str. 76; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 360, z późn. zm.);
3)
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2273/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 404, z późn. zm.);
4)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/96 z dnia 8 listopada 1996 r. ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 288 z 9.11.1996, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 27, z późn. zm.);
5)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 27, z późn. zm.);
6)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie deklaracji w zakresie zbiorów i zapasów ryżu (Dz. Urz. UE L 243 z 27.09.2003, str. 92);
7) 2
rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem Rady 1673/2000";
8)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2001, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 229, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem Komisji 245/2001".
1.
Zadania w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, przewidziane w przepisach Unii Europejskiej dla agencji interwencyjnej, realizuje Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej "Agencją".
2.
Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Agencja prowadzi w szczególności:
1)
zakup i sprzedaż interwencyjną zbóż;
2)
wykaz przedsiębiorców, z którymi zawarła umowy o przechowywanie zboża, zakupywanego w ramach działań interwencyjnych;
3)
wykaz laboratoriów dokonujących oceny jakości zboża, zakupywanego w ramach działań interwencyjnych;
4)
kontrole w zakresie ilości i jakości zboża, objętego zakupem lub sprzedażą interwencyjną, oraz warunków jego przechowywania.
3.
Oferta sprzedaży zboża jest składana na formularzu udostępnionym przez Agencję.

1.
Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1, realizuje Prezes Agencji, wydając decyzje administracyjne w sprawach udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej "dopłatami do przetwarzania".
2.
Prezes Agencji prowadzi kontrole w zakresie uznawania przetwórców, stanów magazynowych słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

1. 5
Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli.
2.
Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt 2.
3.
Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.
4.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.
6.
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1)
wstępu do magazynów, w których jest przechowywane zboże zakupione w ramach działań interwencyjnych;
2)
wstępu do obiektów produkcyjnych i przechowalniczych;
3)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
4)
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5)
sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
6)
pobierania próbek do badań.
7.
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8.
Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
9.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.
10.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;
2)
warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.
1.
Do działalności prowadzonej przez Agencję na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie dotyczącym ochrony konkurencji.
2.
Do działalności, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

1.
Przetwórca może ubiegać się o dopłaty do przetwarzania, jeżeli zostanie wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez Prezesa Agencji.
2.
Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca danego roku gospodarczego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność.
5.
Prezes Agencji:
1)
wydaje decyzje administracyjne w sprawach:
a)
wpisu przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców,
b)
wykreślenia przetwórcy z rejestru uznanych przetwórców w przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001,
c)
zezwolenia na czyszczenie krótkiego włókna lnianego na warunkach określonych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji 245/2001;
2)
przyjmuje oraz pozyskuje informacje i dokumenty określone w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.
6. 7
Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, powiadamia Prezesa Agencji o każdej zmianie w zakresie informacji określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji 245/2001, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.

1.
Przetwórca albo osoba traktowana jako przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001, na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.
2.
Wniosek oraz deklaracje, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje określone w art. 9 ust. 3 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.
3. 9
Do deklaracji, o których mowa w ust. 1:
1)
przetwórca, ubiegający się o dopłatę do przetwarzania, dołącza informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą ceny jego sprzedaży;
2)
osoba traktowana jako przetwórca, ubiegająca się o dopłatę do przetwarzania, dołącza:
a)
informację zawierającą:

– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca,

– numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze,

– daty dostaw poszczególnych partii słomy lnianej albo konopnej,

– masę, w tonach, słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia,

– masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje,

b)
kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji 245/2001, przekazanego osobie traktowanej jako przetwórca przez przetwórcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1,
c)
kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego albo włókna konopnego.
4. 10
Prezes Agencji może żądać dostarczenia przez przetwórcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i osobę traktowaną jako przetwórca kopii dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Komisji 245/2001.
5. 11
Przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania, po zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku kalendarzowym, i osoba traktowana jako przetwórca, po sprzedaniu włókna uzyskanego ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tych czynności, przekazują Prezesowi Agencji informacje o masie poszczególnych rodzajów uzyskanego włókna zawierające:
1)
numer umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 1673/2000;
2)
powierzchnię oraz numer działki ewidencyjnej i oznaczenie działki rolnej, z której pochodzi słoma lniana albo konopna, z której uzyskano to włókno.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1. 16
(uchylony).
2-6. 17
(uchylone).
1-3. 18
(uchylone).
4.
Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane sporządza, oprócz dokumentów wymienionych w przepisach Unii Europejskiej, protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego, zawierający w szczególności:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane;
2)
numer i datę jego sporządzenia;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres uznanego przetwórcy;
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na poszczególne dni;
5)
określenie masy nieoczyszczonego i oczyszczonego krótkiego włókna lnianego - w tonach;
6)
datę i podpis osoby sporządzającej protokół.
5. 19
(uchylony).
6.
Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane przekazuje uznanemu przetwórcy kopię protokołu, o którym mowa w ust. 4.
7. 20
(uchylony).
8. 21
Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informację o zamiarze:
1)
skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży albo
2)
przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca

- co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności.

9. 22
Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i osoba traktowana jako przetwórca dokonują oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w każdej uzyskanej przez nich partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która będzie stanowiła dla nich podstawę do ubiegania się o przyznanie dopłaty do przetwarzania, stosując metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia:

1)
określi:
a)
obszary wchodzące w skład poszczególnych centrów interwencyjnych, mając na względzie obszary towarowej produkcji zbóż oraz możliwości ich składowania.
b) 23
dla każdego roku gospodarczego współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych, mając na względzie wielkość krajowego limitu produkcji tych włókien oraz wielkość powierzchni upraw lnu lub konopi włóknistych objętych dopłatami do przetwarzania,
c)
metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, mając na względzie jednakowy sposób określania procentowej zawartości zanieczyszczeń,
d-n) 24
(uchylone).
2) 25
(uchylony).
3) 26
może określić:
a)
wyższy niż 7,5 % poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, do uzyskania którego przysługuje przetwórcy, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, albo osobie traktowanej jako przetwórca, dopłata do przetwarzania w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie zapotrzebowanie na krótkie włókno lniane lub włókno konopne,
b) 27
ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady 1673/2000, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna,
c) 28
ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego do krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady 1673/2000, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna.
1. 29
Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz na ich podstawie sporządza informacje określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie rynków rolnych, których dotyczy ustawa, oraz zapasów na rynku ryżu i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej.

Przetwórcy wpisani do rejestru uznanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno lub podmioty ubiegające się o wpis do tego rejestru przekazują w terminie do dnia 31 lipca 2004 r. informacje o stanach magazynowych słomy lnianej lub konopnej na włókno, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego na dzień 30 czerwca 2004 r.

1.
Kto będąc przetwórcą wpisanym do rejestru uznanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno lub podmiotem ubiegającym się o wpis do tego rejestru nie przekazuje Prezesowi Agencji w terminie, o którym mowa w art. 13a, informacji o stanach magazynowych słomy lnianej lub konopnej na włókno, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego lub przekazuje niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje w tym zakresie podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1085) po art. 4b dodaje się art. 4c w brzmieniu:

"Art. 4c. 1. Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu zbóż:

1) o odpowiedniej jakości, a w szczególności cechującego się zdrowym ziarnem, o typowej dla danego gatunku barwie, wolnym od obcych zapachów oraz od organizmów szkodliwych na każdym etapie ich rozwoju,

2) o radioaktywności nieprzekraczającej dopuszczalnego poziomu określonego w odrębnych przepisach.

2. Badanie poziomu radioaktywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dana partia zboża może być napromieniowana.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji oraz metody oceny jakości zbóż, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.".

(uchylony).

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1)
art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;
2)
art. 10 ust. 2-6 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
________

1) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 33

ZAŁĄCZNIK 34

(uchylony).

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 83 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

2 Art. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
3 Art. 2a:

- dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

- zmieniony przez art. 83 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

4 Art. 3 zmieniony przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
5 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.
6 Art. 5:

- zmieniony przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

7 Art. 5 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
8 Art. 5a:

- dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

9 Art. 5a ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
10 Art. 5a ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
11 Art. 5a ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
12 Art. 6 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
13 Art. 7 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
14 Art. 8 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
15 Art. 9 uchylony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
16 Art. 10 ust. 1 uchylony przez art. 9 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
17 Art. 10 ust. 2-6 uchylone przez art. 9 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem 30 stycznia 2004 r.
18 Art. 11 ust. 1-3 uchylone przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
19 Art. 11 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
20 Art. 11 ust. 7:

- dodany przez art. 83 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- uchylony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.

21 Art. 11 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.
22 Art. 11 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
23 Art. 12 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.09.98.817) z dniem 10 lipca 2009 r.
24 Art. 12 pkt 1 lit. d)-n) uchylone przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
25 Art. 12 pkt 2 uchylony przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
26 Art. 12 pkt 3:

- dodany przez art. 83 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.

27 Art. 12 pkt 3 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
28 Art. 12 pkt 3 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
29 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 83 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
30 Art. 13a dodany przez art. 83 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
31 Art. 13b dodany przez art. 83 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
32 Art. 15 uchylony przez art. 9 pkt 9 ustawy z dnia18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem 30 stycznia 2004 r.
33 Odnośnik nr 1 dodany przez art. 83 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
34 Załącznik uchylony przez art. 83 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.