Zm.: ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.141.1182

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.

USTAWA
z dnia 3 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych1)

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 pkt 1-8 otrzymują brzmienie:

"1) rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 78);

2) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (Dz. Urz. WE L 191 z 31.07.1993, str. 76; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 360, z późn. zm.2));

3) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2273/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 404, z późn. zm.3));

4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/96 z dnia 8 listopada 1996 r. ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 288 z 9.11.1996, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 27, z późn. zm.4));

5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 27, z późn. zm.5));

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie deklaracji w zakresie zbiorów i zapasów ryżu (Dz. Urz. UE L 243 z 27.09.2003, str. 92);

7) rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131, z późn. zm.6));

8) rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2001, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 229, z późn. zm.7)), zwane dalej "rozporządzeniem Komisji 245/2001".";

2)
art. 2a otrzymuje brzmienie:

"Art. 2a. 1. Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1, realizuje Prezes Agencji, wydając decyzje administracyjne w sprawach udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej "dopłatami do przetwarzania".

2. Prezes Agencji prowadzi kontrole w zakresie uznawania przetwórców, stanów magazynowych słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.";

3)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli.";

4)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Przetwórca może ubiegać się o dopłaty do przetwarzania, jeżeli zostanie wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez Prezesa Agencji.

2. Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca danego roku gospodarczego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność.

5. Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

a) wpisu przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców,

b) wykreślenia przetwórcy z rejestru uznanych przetwórców w przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001,

c) zezwolenia na czyszczenie krótkiego włókna lnianego na warunkach określonych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji 245/2001;

2) przyjmuje oraz pozyskuje informacje i dokumenty określone w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.";

5)
art. 5a otrzymuje brzmienie:

"Art. 5a. 1. Przetwórca albo osoba traktowana jako przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001, na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

2. Wniosek oraz deklaracje, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje określone w art. 9 ust. 3 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.";

6)
w art. 11 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informację o zamiarze:

1) skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży albo

2) przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca

- co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności.".

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją Restrukturyzacji", oraz Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej "Głównym Inspektorem", informacje o:";

2)
w art. 9:
a)
w ust. 1:

– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) corocznie:

- wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany,

- wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmiany;",

– w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;",

– pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) corocznego rozliczania środków finansowych w ramach rekompensaty finansowej, o której mowa w pkt 5, dokonywanego w terminie miesiąca od dnia zakończenia roku handlowego;",

b)
w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, wskazanie miesiąca albo miesięcy, w których nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży.",

c)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5 % do 25 % kwalifikowanych kosztów inwestycji.",

d)
dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej niż o 20 %, bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzenia, jeżeli:

1) nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania;

2) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego.";

3)
w art. 12:
a)
w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych gatunków owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży - na podstawie informacji otrzymanych od organizacji producentów lub ich zrzeszeń oraz decyzji, o których mowa w pkt 1 lit. d - na koniec każdego roku handlowego",

b)
dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Prezes Agencji powiadamia Głównego Inspektora o wynikach przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.";

4)
w art. 13:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Agencji informuje:

1) dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, która była posiadaczem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży:

a) o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d - w terminie 7 dni od dnia ich wydania,

b) o wynikach przetargów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, w tym o wysokości środków finansowych należnych tej organizacji albo zrzeszeniu za dostarczenie owoców i warzyw do podmiotu, który wygrał przetarg - w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia;

2) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o dacie i miejscu poddania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży biodegradacji lub kompostowaniu.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Biodegradację lub kompostowanie owoców lub warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przeprowadza się w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.";

5)
w art. 15:
a)
w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor:",

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kontroluje na miejscu ilość i jakość handlową owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu, oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności;",

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Agencji.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.9)).",

d)
w ust. 5 uchyla się pkt 3,
e)
uchyla się ust. 6,
f)
w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:";

6)
w art. 19:
a)
w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) stawkę dopłaty za kilometr przy przewozie owoców lub warzyw transportem kolejowym lub wodnym, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty transportu kolejowego lub wodnego w porównaniu z kosztami transportu drogowego, mając na względzie ochronę środowiska.",

b)
w ust. 2:

– uchyla się pkt 6,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wzory protokołów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 i 6, mając na względzie zasadność ubiegania się o przyznanie rekompensaty finansowej;",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych:

1) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej oraz wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykorzystania pomocy finansowej na inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość krajowych środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 10, wyrażoną jako procent kwalifikowanych kosztów inwestycji, mając na względzie zapewnienie kontynuacji inwestycji niezbędnych do spełnienia warunków wymaganych do uznania organizacji producentów.";

7)
w art. 20:
a)
w ust. 1 w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) powierzchni uprawy chmielu - na podstawie zgłoszenia producenta chmielu;",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e:

1) przekazuje się w terminie do dnia 31 maja roku zbioru na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

2) zawiera w szczególności:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz numer identyfikacyjny producenta chmielu,

b) nazwę i adres siedziby grupy producentów chmielu, jeżeli producent chmielu jest członkiem grupy producentów chmielu,

c) wielkość powierzchni każdej uprawy, miejsce jej położenia, numer ewidencyjny uprawy, jej wiek oraz numer albo numery działek ewidencyjnych - w odniesieniu do każdej odmiany chmielu.";

8)
rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 5

Rynek suszu paszowego

Art. 34. Użyte w niniejszym rozdziale określenie "zatwierdzenie" oznacza odpowiednie krajowe zezwolenie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji 382/2005".

Art. 35. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawach:

a) zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji 382/2005,

b) zatwierdzenia nabywcy pasz do suszenia lub rozdrabniania w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia Komisji 382/2005,

c) cofnięcia zatwierdzeń, o których mowa w lit. a i b,

d) przyznawania pomocy, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 114 i Dz. Urz. UE L 91 z 30.03.2004, str. 1), zwanej dalej "pomocą", w tym obniżenia kwoty pomocy zgodnie z art. 30 rozporządzenia Komisji 382/2005;

2) prowadzi nadzór nad:

a) ponownym wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego wyprodukowanego przez to przedsiębiorstwo, w celu przepakowania, powtórnego przerobu lub produkcji mieszanek,

b) wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego wyprodukowanego przez inne przedsiębiorstwo przetwórcze.

2. Wnioski o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawierają w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) numer rejestracyjny nadany wnioskodawcy w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

4. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dołącza się dokumentację określoną w art. 5 lit. a rozporządzenia Komisji 382/2005.

5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie pomocy, mając na względzie uzyskanie informacji określonych w art. 19 rozporządzenia Komisji 382/2005.

Art. 36. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, na podstawie analizy ryzyka oraz zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. W analizie ryzyka, o której mowa w ust. 1, poza elementami wymienionymi w art. 27 ust. 2 lit. a-c rozporządzenia Komisji 382/2005, uwzględnia się:

1) liczbę i wielkość powierzchni działek ewidencyjnych, z których pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji 382/2005;

2) liczbę zawartych przez przedsiębiorstwo przetwórcze umów dostawy zielonki.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji przeprowadza, na wniosek Prezesa Agencji, kontrole, o których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, w terminie uzgodnionym z Prezesem Agencji.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji przekazuje Prezesowi Agencji kopie sprawozdań z kontroli, o których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, w formie protokołów z kontroli.

5. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 13 pkt 2.

6. Prezes Agencji Restrukturyzacji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

7. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane odpowiednio przez:

1) Prezesa Agencji albo

2) Prezesa Agencji Restrukturyzacji.

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsca przeprowadzenia kontroli, jej zakresu oraz terminu ważności upoważnienia.

9. Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

10. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.

11. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo:

1) wstępu:

a) na grunty, na których są uprawiane rośliny pastewne przeznaczone do produkcji suszu paszowego,

b) do obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz punktów sprzedaży suszu paszowego lub mieszanek,

c) do mieszalni pasz i obiektów gospodarczych wykorzystywanych do chowu zwierząt;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;

5) pobierania próbek do badań.

12. Sprawozdania z kontroli, o których mowa w art. 28 rozporządzenia Komisji 382/2005, w przypadku:

1) Agencji - sporządza się w formie raportu;

2) Agencji Restrukturyzacji - sporządza się w formie protokołu.

13. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) metody pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu paszowego, mając na względzie jednolity sposób pobierania próbek i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

3) wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.

Art. 37. 1. Prezes Agencji jest organem właściwym w sprawie przyjmowania:

1) informacji, o których mowa w art. 9 akapit pierwszy i drugi oraz art. 11 ust. 4,

2) listy, o której mowa w art. 17

- rozporządzenia Komisji 382/2005.

2. Przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje Prezesowi Agencji:

1) bilans zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji, zawierający informacje określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji 382/2005 - do dnia 10 maja za poprzedni rok gospodarczy;

2) informacje o:

a) określonej w tonach szacowanej ilości zapasów suszu paszowego posiadanych przez przedsiębiorstwo przetwórcze na dzień 31 marca poprzedniego roku gospodarczego - do dnia 10 kwietnia następnego roku gospodarczego,

b) zamiarze:

- wywozu partii suszu paszowego wyprodukowanego przez przedsiębiorstwo przetwórcze poza teren tego przedsiębiorstwa,

- wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a,

- zmieszania partii suszu paszowego z innymi produktami w celu wyprodukowania mieszanki.

3. Informacje:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, przekazuje się co najmniej na 1 dzień roboczy przed wywozem partii suszu paszowego poza teren przedsiębiorstwa przetwórczego;

2) o których mowa w:

a) ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie i trzecie,

b) art. 9 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia Komisji 382/2005

- przekazuje się co najmniej na 2 dni robocze przed zamierzonym dokonaniem czynności określonych w tych przepisach.

Art. 38. W dokumentach potwierdzających zbycie suszu paszowego - wystawianych przez przedsiębiorstwo przetwórcze albo podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia Komisji 382/2005, odbierający susz paszowy w stanie niezmienionym od wywozu poza teren przedsiębiorstwa przetwórczego - wpisuje się numer partii suszu paszowego objętego wnioskiem o przyznanie pomocy, nadany przez przedsiębiorstwo przetwórcze.

Art. 39. 1. Prezes Agencji:

1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych i Komisji Europejskiej informacje:

a) o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 lit. a-d i lit. f rozporządzenia Komisji 382/2005, oraz

b) o zbiorczym bilansie zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji, sporządzonym zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 382/2005;

2) przeprowadza kontrolę, o której mowa w art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje:

1) o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin strączkowych i innych pasz zielonych, zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji 382/2005;

2) określone w art. 33 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komisji 382/2005.";

9)
w art. 40:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 297 z 21.11.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55, z późn. zm.10)), dokonuje prezentacji, oferuje do sprzedaży, sprzedaje albo w innej formie wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej, podlega karze grzywny.

4b. Kto:

1) udaremnia lub utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzanie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów,

2) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1

- podlega karze grzywny.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.".

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 132, poz. 1110) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności realizowanych przez Agencję na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".

1.
Decyzje w sprawach zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność, pod warunkiem złożenia przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo przetwórcze oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4).
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Do postępowań w sprawach dotyczących rynku suszu paszowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach dotyczących roku gospodarczego 2005/2006 z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów tej ustawy.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 12 oraz art. 39 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 oraz art. 36 ust. 13 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 21 z 26.01.1994, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 5; Dz. Urz. WE L 293 z 16.11.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 45; Dz. Urz. WE L 5 z 9.01.1999, str. 64; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 285; Dz. Urz. WE L 187 z 26.07.2000, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 109; Dz. Urz. UE L 123 z 27.04.2004, str. 50; Dz. Urz. UE L 354 z 30.11.2004, str. 17.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 236 z 10.9.1994, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 420; Dz. Urz. WE L 330 z 21.12.1994, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 41; Dz. Urz. WE L 126 z 9.06.1995, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 361; Dz. Urz. WE L 269 z 11.11.1995, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 289; Dz. Urz. WE L 311 z 30.11.1996, str. 47; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 117; Dz. Urz. WE L 265 z 27.09.1997, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 21, str. 442; Dz. Urz. WE L 256 z 18.09.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 432; Dz. Urz. WE L 256 z 1.10.1999, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 26, str. 309; Dz. Urz. WE L 238 z 22.09.2000, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 298; Dz. Urz. WE L 243 z 13.09.2001, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 351; Dz. Urz. WE L 297 z 31.10.2002, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 277; Dz. Urz. UE L 265 z 16.10.2003, str. 23; Dz. Urz. UE L 118 z 23.04.2004, str. 6; Dz. Urz. UE L 318 z 19.10.2004, str. 9.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 102 z 17.04.1999, str. 70; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 178.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 49 z 22.02.2003, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 253; Dz. Urz. UE L 123 z 27.04.2004, str. 50.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 101 z 17.04.2002, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 395; Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE L 65 z 3.03.2004, str. 4.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 150 z 6.06.2001, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 361; Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 469; Dz. Urz. WE L 101 z 17.04.2002, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 395; Dz. Urz. UE L 199 z 7.08.2003, str. 3.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64 i Nr 14, poz. 115.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115 i Nr 100, poz. 834.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 346 z 17.12.1997, str. 41; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 140; Dz. Urz. WE L 108 z 27.04.1999, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 190; Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, str. 80; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 3; Dz. Urz. WE L 311 z 12.12.2000, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 31; Dz. Urz. WE L 328 z 23.12.2000, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 97; Dz. Urz. WE L 100 z 11.04.2001, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 94; Dz. Urz. WE L 129 z 11.05.2001, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 226; Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 338; Dz. Urz. WE L 285 z 23.10.2002, str.13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 221; Dz. Urz. WE L 7 z 11.01.2003, str. 64; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 68.