Art. 3. - Zm.: ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.141.1182

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 132, poz. 1110) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności realizowanych przez Agencję na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".