Art. 5. - Zm.: ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.141.1182

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.
Art.  5.
1.
Do postępowań w sprawach dotyczących rynku suszu paszowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach dotyczących roku gospodarczego 2005/2006 z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów tej ustawy.