Art. 4. - Zm.: ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.141.1182

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.
Art.  4.
1.
Decyzje w sprawach zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność, pod warunkiem złożenia przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo przetwórcze oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4).
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.