Art. 1. - Zm.: ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.141.1182

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 pkt 1-8 otrzymują brzmienie:

"1) rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 78);

2) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (Dz. Urz. WE L 191 z 31.07.1993, str. 76; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 360, z późn. zm.2));

3) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2273/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 404, z późn. zm.3));

4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/96 z dnia 8 listopada 1996 r. ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 288 z 9.11.1996, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 27, z późn. zm.4));

5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 27, z późn. zm.5));

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie deklaracji w zakresie zbiorów i zapasów ryżu (Dz. Urz. UE L 243 z 27.09.2003, str. 92);

7) rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131, z późn. zm.6));

8) rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2001, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 229, z późn. zm.7)), zwane dalej "rozporządzeniem Komisji 245/2001".";

2)
art. 2a otrzymuje brzmienie:

"Art. 2a. 1. Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1, realizuje Prezes Agencji, wydając decyzje administracyjne w sprawach udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej "dopłatami do przetwarzania".

2. Prezes Agencji prowadzi kontrole w zakresie uznawania przetwórców, stanów magazynowych słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.";

3)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli.";

4)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Przetwórca może ubiegać się o dopłaty do przetwarzania, jeżeli zostanie wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez Prezesa Agencji.

2. Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca danego roku gospodarczego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność.

5. Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

a) wpisu przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców,

b) wykreślenia przetwórcy z rejestru uznanych przetwórców w przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001,

c) zezwolenia na czyszczenie krótkiego włókna lnianego na warunkach określonych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji 245/2001;

2) przyjmuje oraz pozyskuje informacje i dokumenty określone w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.";

5)
art. 5a otrzymuje brzmienie:

"Art. 5a. 1. Przetwórca albo osoba traktowana jako przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001, na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

2. Wniosek oraz deklaracje, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje określone w art. 9 ust. 3 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.";

6)
w art. 11 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informację o zamiarze:

1) skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży albo

2) przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca

- co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności.".