Art. 6. - Zm.: ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.141.1182

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.
Art.  6.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 12 oraz art. 39 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 oraz art. 36 ust. 13 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.