Art. 3. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  3. 4

1. 5
Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli.
2.
Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt 2.
3.
Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.
4.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.
6.
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1)
wstępu do magazynów, w których jest przechowywane zboże zakupione w ramach działań interwencyjnych;
2)
wstępu do obiektów produkcyjnych i przechowalniczych;
3)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
4)
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5)
sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
6)
pobierania próbek do badań.
7.
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8.
Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
9.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.
10.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;
2)
warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.
4 Art. 3 zmieniony przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
5 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.