Art. 11. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  11.
1-3. 18
(uchylone).
4.
Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane sporządza, oprócz dokumentów wymienionych w przepisach Unii Europejskiej, protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego, zawierający w szczególności:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane;
2)
numer i datę jego sporządzenia;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres uznanego przetwórcy;
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na poszczególne dni;
5)
określenie masy nieoczyszczonego i oczyszczonego krótkiego włókna lnianego - w tonach;
6)
datę i podpis osoby sporządzającej protokół.
5. 19
(uchylony).
6.
Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane przekazuje uznanemu przetwórcy kopię protokołu, o którym mowa w ust. 4.
7. 20
(uchylony).
8. 21
Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informację o zamiarze:
1)
skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży albo
2)
przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca

- co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności.

9. 22
Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i osoba traktowana jako przetwórca dokonują oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w każdej uzyskanej przez nich partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która będzie stanowiła dla nich podstawę do ubiegania się o przyznanie dopłaty do przetwarzania, stosując metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c.
18 Art. 11 ust. 1-3 uchylone przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
19 Art. 11 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
20 Art. 11 ust. 7:

- dodany przez art. 83 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- uchylony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.

21 Art. 11 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.
22 Art. 11 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.