Art. 2a. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  2a. 3

1.
Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1, realizuje Prezes Agencji, wydając decyzje administracyjne w sprawach udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej "dopłatami do przetwarzania".
2.
Prezes Agencji prowadzi kontrole w zakresie uznawania przetwórców, stanów magazynowych słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.
3 Art. 2a:

- dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

- zmieniony przez art. 83 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.