Art. 12. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  12.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia:

1)
określi:
a)
obszary wchodzące w skład poszczególnych centrów interwencyjnych, mając na względzie obszary towarowej produkcji zbóż oraz możliwości ich składowania.
b) 23
dla każdego roku gospodarczego współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych, mając na względzie wielkość krajowego limitu produkcji tych włókien oraz wielkość powierzchni upraw lnu lub konopi włóknistych objętych dopłatami do przetwarzania,
c)
metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, mając na względzie jednakowy sposób określania procentowej zawartości zanieczyszczeń,
d-n) 24
(uchylone).
2) 25
(uchylony).
3) 26
może określić:
a)
wyższy niż 7,5 % poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, do uzyskania którego przysługuje przetwórcy, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, albo osobie traktowanej jako przetwórca, dopłata do przetwarzania w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie zapotrzebowanie na krótkie włókno lniane lub włókno konopne,
b) 27
ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady 1673/2000, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna,
c) 28
ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego do krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady 1673/2000, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna.
23 Art. 12 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.09.98.817) z dniem 10 lipca 2009 r.
24 Art. 12 pkt 1 lit. d)-n) uchylone przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
25 Art. 12 pkt 2 uchylony przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
26 Art. 12 pkt 3:

- dodany przez art. 83 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.

27 Art. 12 pkt 3 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
28 Art. 12 pkt 3 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.