Art. 5a. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  5a. 8

1.
Przetwórca albo osoba traktowana jako przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001, na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.
2.
Wniosek oraz deklaracje, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje określone w art. 9 ust. 3 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.
3. 9
Do deklaracji, o których mowa w ust. 1:
1)
przetwórca, ubiegający się o dopłatę do przetwarzania, dołącza informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą ceny jego sprzedaży;
2)
osoba traktowana jako przetwórca, ubiegająca się o dopłatę do przetwarzania, dołącza:
a)
informację zawierającą:

– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca,

– numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze,

– daty dostaw poszczególnych partii słomy lnianej albo konopnej,

– masę, w tonach, słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia,

– masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje,

b)
kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji 245/2001, przekazanego osobie traktowanej jako przetwórca przez przetwórcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1,
c)
kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego albo włókna konopnego.
4. 10
Prezes Agencji może żądać dostarczenia przez przetwórcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i osobę traktowaną jako przetwórca kopii dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Komisji 245/2001.
5. 11
Przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania, po zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku kalendarzowym, i osoba traktowana jako przetwórca, po sprzedaniu włókna uzyskanego ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tych czynności, przekazują Prezesowi Agencji informacje o masie poszczególnych rodzajów uzyskanego włókna zawierające:
1)
numer umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 1673/2000;
2)
powierzchnię oraz numer działki ewidencyjnej i oznaczenie działki rolnej, z której pochodzi słoma lniana albo konopna, z której uzyskano to włókno.
8 Art. 5a:

- dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.05.14.115) z dniem 9 lutego 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

9 Art. 5a ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
10 Art. 5a ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.
11 Art. 5a ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.