Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.

USTAWA
z dnia 7 czerwca 1990 r.
o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

1.
Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Agencja Rynku Rolnego", zwaną dalej "Agencją".
2.
Agencja podlega Prezesowi Rady Ministrów.
3. 1
W ramach Agencji wyodrębnia się biuro Agencji i oddziały terenowe.
1.
Agencja posiada osobowość prawną.
2.
Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.
3.
Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.

Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

1.
Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.
2.
Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Agencja wykonuje w szczególności przez:
1)
interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
2)
gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych w ramach określonych zadań oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych,
3)
udzielanie poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez Agencję,
4) 2
podejmowanie innych działań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie regulacji rynków rolnych.
3.
Do zadań Agencji należą także:
1)
analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych,
2)
przedstawianie Radzie Ministrów:
a)
propozycji regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie funkcjonowania rynku podstawowych produktów rolnych i żywnościowych,
b)
w porozumieniu z Ministrem Gospodarki propozycji dotyczących regulacji handlu zagranicznego w zakresie produktów będących przedmiotem działalności interwencyjnej Agencji,
3)
inicjowanie i udział w działaniach organizacyjnych mających na celu rozwój rynku produktów rolnych i żywnościowych.
4. 3
(skreślony).
1.
Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 4, związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.
2.
Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

 

1.
Agencja, na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów programu, może przekazać za częściową odpłatnością albo bezpłatnie część zapasów produktów rolnych i ich przetworów oraz produktów i półproduktów żywnościowych na potrzeby:
1)
niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szpitali, jednostek wojskowych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów karnych,
2)
organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub udzielających pomocy humanitarnej.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje Rada Ministrów, uwzględniając sytuację na rynkach rolnych, stan zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego, terminy przydatności do spożycia produktów rolnych i spożywczych oraz konieczny nadzór nad ich rozdziałem, określając w szczególności:
1)
zaopiniowany przez Radę Agencji Rynku Rolnego limit wartościowy i ilościowy artykułów rolnych i spożywczych możliwych do przekazania z zapasów Agencji w danym roku budżetowym,
2)
kryteria udzielania pomocy w formie bezpłatnej,
3)
kryteria udzielania pomocy za częściową odpłatnością,
4)
zasady oceny przez właściwych ministrów składanych wniosków.
3.
Po przyjęciu programu Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz właściwymi ministrami, ustala w szczególności:
1)
rodzaj i ilość produktów przekazywanych poszczególnym podmiotom,
2)
termin i sposób przekazania produktów.
4.
Prezes Agencji ogłasza corocznie, do dnia 31 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o realizacji zadań Agencji wynikających z programu, o którym mowa w ust. 1.

 

1.
Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu zbóż:
1)
o odpowiedniej jakości, a w szczególności cechującego się zdrowym ziarnem, o typowej dla danego gatunku barwie, wolnym od obcych zapachów oraz od organizmów szkodliwych na każdym etapie ich rozwoju,
2)
o radioaktywności nieprzekraczającej dopuszczalnego poziomu określonego w odrębnych przepisach.
2.
Badanie poziomu radioaktywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dana partia zboża może być napromieniowana.
3.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji oraz metody oceny jakości zbóż, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Agencja prowadzi działania związane z przygotowaniem do obsługi płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

1.
Agencja przejmie od Głównego Zarządu Rezerw Państwowych rezerwy państwowe produktów rolnych oraz półproduktów i artykułów żywnościowych, a także środki finansowe przeznaczone na ten cel w ustawie budżetowej.
2.
Minister Rynku Wewnętrznego, w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, określi szczegółowe zasady, zakres i tryb przekazania rezerw państwowych i środków finansowych, o których mowa w ust. 1.
3.
Agencja przejmie nieodpłatnie magazyny zbożowe o łącznej pojemności 1 mln ton, znajdujące się w zarządzie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ".
4.
(skreślony).
1.
Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Prezes Agencji jest organem wykonawczym i zarządzającym Agencji.
3.
(skreślony).
4.
Prezes Agencji składa półroczne i roczne sprawozdania z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finansów, a także Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 7
1.
Organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, w skład której wchodzą przewodniczący i 20 członków, powoływani na okres 3 lat.
2.
Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada Agencji.
3. 8
Członków Rady będących przedstawicielami organizacji producentów rolnych w liczbie 8, w tym producentów związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, handlem, i konsumentów oraz przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji.
4.
Członków Rady, będących przedstawicielami administracji państwowej, po jednym przedstawicielu Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Gospodarki, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanych ministrów.

Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.

 

1.
Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
2.
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych jest Prezes Agencji.
1.
Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
Statut Agencji reguluje w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną Agencji,
2) 11
zasięg terytorialny oddziałów terenowych,
3)
zadania oraz zasady działania Rady Agencji,
4)
zasady udzielania pełnomocnictw,
5)
szczegółowe zasady gospodarki finansowej,
6)
system kontroli wewnętrznej,
7) 12
procedury działalności interwencyjnej, w tym dotyczące organizowania i przeprowadzania przetargów,
8) 13
procedury wyboru przedsiębiorców w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami,
9)
zasady udziału Agencji w spółkach prawa handlowego.
1.
Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową, dotyczącą gospodarowania rezerwami państwowymi oraz działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne i niniejszą ustawą.
2.
Agencja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów.
2a. 14
Projekt planu finansowego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).
3.
Przychodami Agencji są dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy z działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych, darowizn oraz inne wpływy.
4.
Przychody określone w ust. 3 Agencja przeznacza na realizację zadań określonych w art. 4 oraz na funkcjonowanie Agencji.
5.
Zasady wynagradzania pracowników określa Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakładowym regulaminie wynagradzania.

(skreślony).

(skreślony).

Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane "Centralą".

Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 ust. 3 zmieniony przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.01.129.1446) z dniem 1 stycznia 2002 r.
2 Art. 4 ust. 2 pkt 4 dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz.U.01.29.320) z dniem 21 kwietnia 2001 r.
3 Art. 4 ust. 4 skreślony przez art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz.U.01.29.320) z dniem 21 kwietnia 2001 r.
4 Art. 4b dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2002 r. (Dz.U.02.127.1085) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2002 r.
5 Art. 4c dodany przez art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.02.240.2059) z dniem 1 stycznia 2003 r.
6 Art. 4d dodany przez art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem 30 stycznia 2004 r.
7 Obecnie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stosownie do art. 1 pkt 7 lit. a) uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.97.80.779), która weszła w życie z dniem 28 października 1997 r., oraz do art. 1 pkt 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P.97.82.794), która weszła w życie z dniem 6 listopada 1997 r.
8 Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.81.875) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
9 Art. 7a dodany przez art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.01.129.1446) z dniem 1 stycznia 2002 r.
10 Art. 7b dodany przez art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1446) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.
11 Art. 8 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.01.129.1446) z dniem 1 stycznia 2002 r.
12 Art. 8 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz.U.01.29.320) z dniem 21 kwietnia 2001 r.
13 Art. 8 ust. 2 pkt 8 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz.U.01.29.320) z dniem 21 kwietnia 2001 r.
14 Art. 9 ust. 2a dodany przez art. 32 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U.00.48.550) z dniem 15 lipca 2000 r.