Art. 5. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  5. 6

1.
Przetwórca może ubiegać się o dopłaty do przetwarzania, jeżeli zostanie wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez Prezesa Agencji.
2.
Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca danego roku gospodarczego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność.
5.
Prezes Agencji:
1)
wydaje decyzje administracyjne w sprawach:
a)
wpisu przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców,
b)
wykreślenia przetwórcy z rejestru uznanych przetwórców w przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 245/2001,
c)
zezwolenia na czyszczenie krótkiego włókna lnianego na warunkach określonych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji 245/2001;
2)
przyjmuje oraz pozyskuje informacje i dokumenty określone w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 245/2001.
6. 7
Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, powiadamia Prezesa Agencji o każdej zmianie w zakresie informacji określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji 245/2001, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.
6 Art. 5:

- zmieniony przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

7 Art. 5 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.